Thursday, 6 December 2012

Nota ringkas sejarah tingkatan 4 (semua topik)

(a) Definisi tamadun menurut Barat :
      - Perkatan tamadun berasal daripada perkatan dalam bahasab Arab,iaitu mudun dan madain. Ada kaitannya juga dengan
 perkataan madana yang                       bermakna tinggi budi bahasa atau pembukaan bandar
(b) Definisi tamadun menurut Islam :
      - Dalam bahasa Inggeris pula ia mempunyai makna yang sama dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada perkataan dalam bahsa Greek,iaitu           civitas yang membawa makna bandar.Tamadun juga diertikan sebagai peradaban.


 Petempatan kekal :
      - Masyarakat tamadun awal akan memilih kawasan untuk membina petempatan kekal mereka.Kehidupan secara tetap ini membawa kepada corak hidup         yang sistematik.Pemilihan kawasan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan bekala makanan.Hasil inovasi manusia ini juga membawa kepada             kemajuan dalam pertanian dari segi penanaman, penyimpanan makanan, serta perternakan binatang.
      - Penciptaan peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengaliran yang lebih efektif mengamalkan hasil inovasi tersebut.


Kehidupan berorganisasi :
      - Kehidupan berorganisasi penting kerana mampu mengatur cara hidup manusia dan memastikan kestabilan serta kemakmuran
        kehidupan mereka.
      - Pada peringkat awal, organisasi sosial atau masyarakat yang lahir itu berada pada tahap yang ringkas iaitu sistem kekeluargaan.
        Pembahagian masyarakat yang lebih kompleks wujud apabila terdapat pertambahan penduduk dan kepelbagaian kegiatan
        ekonomi.
      - Sistem sosial atau sistem masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun piramid dan bersusun lapis :
            i) Raja dan golongan bangsawaan - Raja mengetuai sistem pemerintahan,golongan bangsawaan yang menerajui pemerintahan menduduki lapisan yang                                                                       teratas.
            ii) Golongan pembesar                 - Merupakan golonagan pembesar, iaitu mereka yang menguasai upacara dalam hal ehwal agama,individu yang                                                                          dihormati oleh masyarakat seperti ketua kampung, ataupun ketua kelompok,kumpulan pentadbiran dan ilmuwan,                                                                       serta mereka yang pakar dalam bidang kesenian.
            iii) Rakyat biasa                          - Golongan ketiga ini merupakan jumlah yang paling ramai,golongan ini penting kerana mereka merupakan tunjang                                                                      kepada kegiatan ekonomi, terutamanya dalam bidang pertanian dan perdagangan.
            iv) Golongan hamba -                 -  menduduki lapisaan terakhir.kehidupan golongan ini bergantung kepada lapisan-lapisan                                                                                                            di atasnya.

Sistem pemerintahan 
- Sistem pemerintahan bertujuan untuk meguruskan pentadbiran agar berupaya meguruskan masyarakat yang lebih besar.Dalam tamadun awal manusia seseorang pemimpin atau raja menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan suipaya mendapat  pengiktirafan sebagai ketua pemerintah.
.
- Antara faktor yang menyebabkan pemilihan lokasi ini ialah : a) kesuburan tanah di mana sekitar sungai sesuai untuk pertanian.
                                                                                                                b) Kemudahan bekalan air dan sumber makanan.
                                                                                                                c) Kemudahan pengangkutan dan perhubungan.

  Tamadun Awal DuniaLatar belakang :
- Merupakan tamadun yang terawal di dunia.
- Mesopotamia berasal daripada perkataan dalam bahasa Yunani yang membawa makna "tanah di antara dua sungai.
- Terletak di antara Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates.
- Wilayah Mesopotamia berkembang daripada petempatan awal Zaman Neolitik (            7000 - 5000       S.M).Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat tamadun       awal pada sekitar tahun 3500 S.M.
- Kerajaan yang paling awal ialah kerajaan Sumeria (3500 S.M), manakala kerajaan Chaldea merupakan kerajaan terakhir yang runtuh pada tahun 539 S.M
-Tamadun Mesopotania dibahagikan kepada tujuh zaman pemerintahan yang penting.Kuasa Parsi telah menguasai wilayah Mesopotamia selepas kerajaan   Chaldea jatuh.
- Kerajaan-kerajaan lain ialah Akkad, Ur,Babylon, Kassites, dan Assyria.

Proses pembentukan : terbahagi kepada dua bahagian iaitu :
                                        i) bahagian utara Baghdad.
                                        ii) bahagian selatan Baghdad

- Tamadun Mesopotamia mengamalkan sistem pemerintahan beraja.Sistem pemerintahan ini berbentuk teokrasi.                            
- Teokrasi merupakan pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan yang berasaskan hukum agama bersifat ketuhanan.
- Raja juga merupakan : i) ketua pentadbiran
                                   ii) ketua tentera
                                   iii) ketua pendeta
                                   iv) ketua agama

- Soal tanah,cukai,hasil pertanian dan perniagaan juga berada di bawah kuasa raja.
- Sistem tulisan awal tamadun Mesopotamia berbentuk tulisan bergambar,namun kelamaan sistem tulisan ini berkembang menjadi
     tulisan berbentuk simbol yang ditulis pada tanah liat yang berbentuk pepaku yang dikenali sebagai cuneiform.

   
  - Kod undang-undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon,Ia berteraskan hak rakyat  terhadap keadilan.
  - Menurut undang-undang ini ,hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan,tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat.
  - Undang-undang ini dipahat pada tembok dan tiang besar untuk membolehkan rakyat membaca undang-undang tersebut.
  - Antar kepentingan Kod Undang-undang Hammurabi ialah:

                            
 
   Antara sumbangan-sumbangan yang lain ialah Kesusasteraan,perkembangan ilmu astronomi,penciptaan roda,penciptaan alat pengangkutan,pembuatan               batu-bata dan pembentukkan empeyar pertama di dunia.Latar belakang
- Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil.Sungai Nil megalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean.
- Tamadun Mesir Purba terbentuk di tebing Sungai Nil.
- Sungai Nil berpunca daripada dua anak sungai iaitu  :  
          a) Sungai Nil Biru ( yang bermula dari tanah tinngi di Ethiopia )
          b) Sungai Nil Putih ( yang bermula dari Tasik Victoria di Uganda )
- Perkembangan tamadun Mesir Purba bermula daripada petempatan awal pada Zaman Neolotik ( 10 000 S.M
  5000 S.M )telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.M.
- Tamadun Mesir Purba terbahagi kepada empet zaman iaitu :
                                i) Zaman Awal (3100-2200 S.M)
                                ii) Zaman Pertengahan (2040-1785 S.M)
                                iii) Zaman Empayar (1570-1085 S.M)
                                iv) Zaman Keruntuhan (1080-322 S.M)
- Kejatuhan tamadun Mesir Purba berlaku apabila pemerintahannya dikuasai oleh orang asing seperti Libya,Kush,Assyria, Parsi,Yunani dan akhirnya Rom.                 
  Proses pembentukan : i) mencatat tahap kebudayaan gangsa semasa Zaman Logam lagi.
                                    ii) Mendirikan petempatan tetap dan menggunakan logam.


 - Pembinaan piramid,penciptaan kertas daripada pokok papyrus,Tulisan hieratik berkembang menjadi tulisan hieratik,iaitu tulisan berangkai.
 - Sistem pendidikan diberikan kepada kanak-kanak diuruskan oleh rumah ibadat.Bidang perubatan berkembang maju dan mendapat status yang tinggi dalam    masyarakat.Orang mesir purba maggunakan ilmu matematik seperti algebra,geometri dan astronomi untuk mengawal banjir sungai Nil yang berlaku sekali        dalam setahunl.
Latar belakang   :
- Merupakan tamadun terawal di India.juga di kenali sebagai Tamadun Harappa.                  
- Terletak di Lembah Indus : mlembah ini mengalir dari Pergunungan Himalaya ke Laut Arab.   
                                                           
Proses pembentukan :
     i) Bermula dengan hidup berpindah randah dengan memburu binatang dan mengumpul makanan.
     ii) Pengeluaran hasil pertanian yang semakin meningkat membawa kepada peningkatan jumlah penduduk
. - Pencapaian berkait rapat dengan kepakaran dalam bidang matematik,geometri, dan pembinaan.
 - Bandar-bandar tamadun Indus dirancang dan dibina dalam bentuk segi empat serta jaln raya yang lurus. - Latar belakang :
- Terletak di lembah sungai, iaitu Sungai Hwang Ho.Muncul hasil daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau lebih dikenali sebagai Sungai            Kuning.
- Sungai Hwang Ho, sungai kedua terpanjang di china,terletak di bahagian utara negara China.Ia terletak jauh daripada pusat tamadun dunia yang lain,bersifat     setampat kerana mempunyai ciri-ciri fizikal yang bergunung-ganang dan berpadang pasir.
- Pembentukan tamadun in dapat dikesan daripada jumpaan tengkorak homo sapien iaitu Peking Man, ini menunjukkan bahawa wujud kehidupan zaman           Paleolitik.

- Pembinaan sistem pengaliran
- Kemajuan dalam pembajaan serta penciptaan teknologi cangkul dan sabit.
- Sistem tulisan yang digunakan oleh orang China di gunakan sehingga kini dan berkembang secara evolusi.
- Pengenalan sistem berkelender iaitu semasa pemerintahan Dinasti Shang.                                                                       
- Perkembangan dalam pemikiran dan kemahiran membawa kepada peningkatan tamadun.iaitu :dalam bentuk falsafah,sistem pendidikan,sistem pemerintahan,    kesenian,keagamaan, serta sains dan teknologi.
 

- Bermula dengan pembentukan negara kota yang dikenali "polis".setipa polis terdapat acropolis,agora, dan kawasan pertanian.
- Athens merupakan polis yang terbesar.mempunyai 40 000 orang penduduk sahaja.
- Setipa negara kota mengandungi sebuah kota yang mempunyai pasar, kubu, kuil, dan istana.ia di kelilingi oleh kawasan pertanian
- Negara kota ini mempunyai caorak pemerintahan dan undang-undang tersendiri,masyarakat dalam setiap negara kota selalunya bersatu padu.

- Dari segi keagamaan,mereka mempunyai beberapa tuhan.Terdapat beberapa bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara kota tamadun             Yunani,melalui pelbagai perubahan daripada monarki,oligarki,aristokrasi, diktator (tirani), dan akhirnya demokrasi.
- Antara ahli sains yang telah wujud dalam tamadun Yunani iaitu : i) Thales
                                                                                                 ii) Pythagoras
                                                                                                 iii) Hippocrates
                                                                                                 iv) Archimedes
                                                                                                 v)  Ptolemy

Falsafah tamadun Yunani
- Dalam tamadun Yunani,antara ahli falsafah yang terkenal ialah :
  i) Herodotus * merupakan ahli sejarah dan ahli falsafah Yunani yang terulung
                      * Diberi gelaran "Bapa Sejarah"
ii) Thucydides * Dianggap sebagai "Pengasas Sejarah Saintifik"Menggunakan pendekatan penulisaan sejarah yang bertereskan
                        penyelidikan.

iii) Socrates    * merupakan "Bapa Falsafah Barat"
                      * Pakar dalam perbincangan berdasarkan kaedah soal jawab.

- Majlis perbandaran diwujudkan oleh pemerintahan Rom disetiap bandar pada abad kedua Masihi.Romulus pada tahun 753 S.M
- Bandar-bandar yang wujud merupakan bandar terancang dengan pelbagai kemudahan.
- Mengamalkan sistem beraja(753 S.M) iaitu diperintah mutlak ole raja-raja berketurunan Etruscan.
- Semasa pemerintahan Julius Caesar, Rom mencapai taraf empayar.
- Falsafah Rom diasaskan daripada falsafah stoik atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani, iaitu Zeno.
- Falsafah ini mengutamakan keadilan,tanggungjawab, keberanian,dan perikemanusiaan.
- Sains dan teknologi bagi tamadun Rom ialah seorang ahli matimatik iaitu Boethuis.Beliau telah mengaitkan matematik dengan muzik,geometri dan astronomi.


- Mencapai zaman kegemilangan antar tahun 2500-1800 S.M,Namun mengalami keruntuhan disebabkan kedatangan orang Aryan
  yang telah ,e,bawa satu budaya kepada masyarakat Lembah Indus.
- Empayar yang pertama wujud pada tahun 321 S.M apabila seluruh India utara telah di satukan semasa pemerintahan Dinasti Maurya
- Dinasti Maurya mencapai kemuncak kegemilangan semasa pemerintahan Asoka.
- Memberikan penekanan kepada keagamaan dan agama Hindu menjadi terasnya.
- Pada zaman ini,kaum lelaki mendominasi pendidikan,Golongan wanita tidak diberikan pendidikan .Pendidikan menumpuhkan kepada pembelajaran   
             kitab-kitab Veda.
- Sains dan teknologi dalam tamadun India merupakan cabang kepada pengetahuan Vedik.
- Pengetahuaan mengenai astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda.
- Ilmu matematik dalam tamadun India berkembang pesat pada Zaman Gupta.
- Ahli matemetik tamadun India
 seperti Aryabhata dan Varahamihira.

Falsafah tamadun Rom
- Diasaskan daripada falsafah stoil atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani iaitu Zeno.
- Falsafah ini mengutamakan keadilan tanggungjawab, keberanian , dan perikemanusiaan.


- Dinasti Chin membawa kepada kelahiran empayar yang pertama di China.
- Dinasti Chin yang di asaskan oleh Maharaja Shih Huang Ti bermula pada tahun 221 S.M dan tamat tahun 206 S.M
- Dalam tamadun China pendidikan adalah utama dan tujuan utamanya ialah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan dan mengisi jawatan dalam pentadbiran   
- Pendidikan di China terbahagi kepada tiga peringkat iaitu,pendidikan rendah,menengah, dan tinggi.


Falsafah tamadun China
- Menekankan hal yang berkaitan dengan manusia,iaitu hubungan manusia dengan manusia lain.
- Antara ahli falsafah yang terkenal ialah : a) Kung-fu Tze atau Confucius
                                                               b) Lao Tze
                                                               c) Mo Tzu (Motze atau Mencius)
                                                               d) Aliran Legalisme

- Perkembangan sains dan teknologi yang paling penting dalam rtamadun China ialah penciptaan kertas.Mereka juga memiliki kemahiran maghasilkan        perahu yang lebih besar.
- Teknologi membuat kertas bermula pada tahun 105 M.oleh Chai Lun, seorang pegawai di istana raja China.Beliau juga berjaya mencipta kertas dengan            mencampurkan bahan mentah seperti rami buluh, dan sayur-sayuran yang di cincang lalu dijadikan pulpa,diratakan pada skrin polos, dituskan lalu                    dikeringkan untuk menjadi kepingan yang nipis.

                                                            

- Antara sumbangan tamadun ialah sumbangan politik dan sumbangan sosial.
- Dari segi politik, tamadun mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi diman kerajaan berbentuk demokrasi disifatkan sebagai
  kerajaan rakyat,Sebagai contoh,demokrasi yang diamalkan di malaysia iaiyu demokasi berparlimen.   
- Dalam sisitem ini,terdapat tiga komponen utama iaitu :
    i) Badan Pemerintahan (kuasa eksekutif)
    ii) Badan Perundangan (terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat)
    iii) Badan Kehakiman
- Dalam sistem pemerintahn republik pula,contohnya tamadun Rom pemerintahan dikuasai oleh du orang konsul,bertujuan untuk mengimbangkan kuasa.
- Konsul dibantu oleh Dewan Senat.Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh rakyat membantu senat.
- Dari segi sosial,Agama,ilmu falsafah,seni bina,sains dan teknologi,bahasa,hasil sastera,sistem tulisan,sistem pendidikan,dan sukan  Olimpik. 

                                                                           
- Agama merupakan satu aspek penting dalam pembentukan dan peningkatan tamadun.Agama merujuk suatu kepercayaan atau
  ajaran yang ikuti oleh seseorang dan menjadi pedoman yang membimbing menusia ke arah kehidupan yang sempurna.
- Dalam tamadun India, lahir agama Hindu diikuti pula oleh agama buddha.Mengikut agama Hindu Tuhan mempunyai tiga fungsi iaitu:    
    i) mencipta (Brahman)
    ii) memerihara (Vishnu)
    iii) membinasa (Siva)
- Agama Hindu berpegang kepada Hukum Karma yang berkait dengan kelakuan manusia.Kelahitan semula bergantung kepada karma "karma" seseorang          individu.tujuan hidup adalah untuk mencapai "Moksya" bermakna kebebasan mutlak
- Zaman kegemilangan agama Hindu antara tahun 320-181 S.M lagi telah menjadi agama yang terpenting sejak zaman empayar Maurya.Agama ini telah           didominasikan oleh golongan Brahmin.
- Dalam agama Buddha Siddharta Gautama yang dikenali oleh penganutnya sebagai Buddha adalah pengasas kepada agama Buddha.
- Asas ajaran Buddha ini meliputi empet kebenaran mulia yang dapat melalui lapan jalan iaitu :
    i) Dukka (penderitaan)
    ii) Samudaya (sebab penderitaan)
    iii) Nirodha (nafsu yang membawa penderitaan)
    iv) Marga (cara memadamkan nafsu dan keinginan)
- Lapan jalan ialah :
    i) Kepercayaan yang betul
    ii) Tujuan yang betul
    iii) Pertuturan yang baik
    iv) Perbuatan yang baik
    v) Hidup yang baik
    vi) Usaha yang baik
    vii) Fikiran yang baik
    viii) Renungan yang baik

- Agama Buddha,mencapai kegemilangan pada zaman pemerintahan Asoka.Dan agana Buddha dijadikan agama rasmi.
- Bahasa pali digunakan dalam agama Buddha,kitab tripitaka merupakan kitab suci agama buddha.Kitab tersebut mengandungi SuttaPitaka, Vinaya Pitaka dan    Abhidhamma Pitaka.
- Dalam tamadun awal China,muncul Confucianisme dan Taoisme.Manakala agama Kristian lahir di Palestin,peda tahun 610 M di mekkah lahir agama Islam.
- Jesus Christ yang berasal Jeruselam adalah pengasas kepada ajaran Kristian.Jesus Christ lahir pada 25 Disember dan setiap tahun
  pada tarikh ina penganut agama Kristian meraikannya sebagai Hati Natal.
- Kitab suci agama Kristian ialah bible yang mengandungi Old Testament dan New Testament.
- Pada masa pemerintahan Constantine,agama Kristian mendapat pengiktirafan sebagai salah satu ajaran yang bebas untuk dipraktikkan oleh masyarakat.

- Agama islam diwahyukan oleh Allh s.w.t kepada Nabi Muhammad s.a.w. pada 6 ogos tahun 610 M.bersamaan dengan 17 Ramadan.Wahyu tersebut  diturunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira.
- Agama islam mula di sebarkan  selepas Nadi Muhammad s.a.w menerima wahyu Allh s.w.t.Namun baginda mendapat tentangan daripada Quraisy    Makkah.Baginda telah berhijrah ke Madinah pada 12 September tahun 662 M.
- Terdapat dua teras dalam agama islam,iaitu akidah dan syariah.Akidah merujuk keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah s.w.t. Manakala Syariah merujuk undang-undang yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah (hadis) yang menjadi panduan umat islam.
- Setiap umat islam wajib meyakini Rukun Iman dan Rukun Islam.
Rukun Iman
* Percaya kepada Allah s.w.t.
* Percaya kepada malaikat.
* Percaya kepada kitab.
* Percaya kepada para nabi dan rasul.
* Percaya kepada qadha dan qadar.
Rukun Islam
* Tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
* Solat lima waktu sehari semalam.
* Puasa di bulan ramadhan.
* Menunaikan zakat.
* Menunaikan fardhu haji di Makkah bagi yang mampu.

- Confucius adalah pengasas kepada Confucianisme,yang lahir pada sekitar tahun 551 S.M di negeri Lu (shantung).Ajaran ini dijadikan satu kepercayaan oleh     masyarakat Cina dan Confucius disembah sebagai dewa penting.
- Ajaran ini menekankan kepada prinsip-prinsip moral yang tinggi iaitu : 
    i) perikemanusiaan (ren)
    ii) kesusilaan (li)
    iii) ketaatan kepada ibu bapa (xiao)

- Ajaran Taoisme muncul lebih lewat berbanding dengan ajaran Confucius.Ia diasaskan oleh Lao Tze yang lahir di negeri Chu pada tahun 604 S.M.
- Pada asalnya Taoisme berbentuk falsafah tetapi kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama.Ajaran Taoisme mengutamakan
   konsep Toa yang bermakna jalan.                                                                    

- Kewujudan kerajaan awal seperti Funan,Angkor,Ayuthia,Chenla dan Sukhotai telah membuktikan kemunculan di Tanah Besar
  di Asia Tenggara.
- Tmadun awal di Kepulauan Asia Tenggara khususnya di kepulauan Melayu terbahagi kepada dua,iaitu
    a) Tanah Melayu seperti Kedah Tua,Gangga Negara dan Langkasuka.
    b) Kepulauan Indonesia seperti kerajaan Mataram.Srivijaya,Majapahit, dan Singhasari.
- Pada Peringkat awal,kerajaan awal di Asia Tenggara telah mengadakan
    i) hubungan diplomatik dengan kerajaan China.
    ii) hubungan kebudayaan dengan Indai.


- Terdapat 2 bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara iaitu :
a) Kerajaan agraria
b) Kerajaan maritim
- Terdapat perbandingan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim:

                                    
- Kemunculan kerajaan agraria bermula dengan kemunculan petempatan kekal di kawasan yang subur terutamanya  di lembah sungai.Manakala kerajaan           maritim  di kawasan pesisir pantai, dan kepilauan .
- Padi sawah merupakan kegiatan ekonomi utama mereka.Penanaman padi telah diusahakan sejak Zaman Neolitik lagi.
- Sebab - sebab perkembangan kerajaan awal di asia tengggara:
                                        

- Orang tempatan,orang laut dan pegagang laut adalah penduduk kerajaan maritim.Ini membawa kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa.
- Konsep saling bergantung antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraria seperti :
                        


 
- Berkembang sejak Zaman Logam,bermula dari abad ketiga Masihi,masyarakat Asia Tenggara dan telah menerima dan mengamalkan beberapa  aspek             kebudayaan India,serta mengamalkan kepercayaan animisme.
- Aspek-aspek seperti sistem kepercayaan dan agama, sistem pemerintahan beraja,kesenian dan kesusasteraan.


Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.
- Ada empat pendapat yang mengatakan pengaruh Hindu dan Buddah ke Asia Tenggara :
    i) Ada yang berpendapat India dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera,dan mereka telah membentuk tanah jajahan Di Asia Tenggara
   i
i) Ada juga yang berpendapat pengaruh India dibawa oleh golongan pedagang atau Vaisya.
  iii) Pendapat yang ketiga ,pengaruh India dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta.
  iv) Dan ada kemungkinan pengaruh India berlaku apabila masyarakat tempatan mengambil beberapa aspek kebudayaan India
       yang menarik.

- Antara pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan ialah :
    i) Wujud kerajaan awal yang dipengaruhi oleh sistem beraja di India
    ii) Gelaran raja mula di perkenalkan
    iii) Konsep derhaka yang menjelaskan hubungan antara raja dengan rakyat dimana rakyat mesti taat setia kepada raja.
    iv) Lahirlah konsep dewa-diwa dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.
    v) Pelbagai adat istiadat unsur mitos diadakan untuk menukuhkan kedudukan raja.
    vi) Wujud konsep orde kosmos.

- Sistem pemerintahan kerajaan Angkor dan sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya :
                                
Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan
- Antaranya :
                                 

                                                                       
- Tamadun Islam muncul di hijaz,iaitu sebuah tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering.Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama.
- Jahiliah ialah beradalam Arab, iaitu jahala yang bermakna jahil,tidak mengetahui atau tidak mampunyai ilmu pengetahuan. Masyarakat jahiliah merujuk               masyarakat Tanah Arab pada masa selepas keruntuhan Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Muhammad s.a.w.
Antara sebab masyarakat arab dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah: 
    a) Tidak menerima kebenaran
    b) Tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Sulaiman,Nabi Ibrahim,Nabi Musa,Nabi Ismail, dan Nabi Isa.
- Jangka masa Zaman Jahiliah berlangsung dari tahun 300 Masihi hingga 610 Masihi.Pada tahun 570 Masihi Nabi Muhammad s.a.w telah di lahirkan,dan pada   610 Masihi turun wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w dan bermulanya Zaman Islam.
 Antara sebab Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan: 
    a) Tadak menyembah Allah Yang Maha Esa
    b) Menyembah berhala
    c) Mempercayai animisme
    d) Mengalami hidup yang kucar-kacir kerana tidak terdapat Nabi atau Rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan panduaan dalam kehidauapan mereka
    e) Berakhlak rendah,iaitu bertindak kejam,angkuh dan degil.

1) Tergolong kepada dua kumpulan iaitu masyarakat Badwi dan masyarakat Hadari.
2) Masyarakat Badwi menetap di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab, iaitu di kawasan gurun dan pedalaman,manakala masyarakat Hadair tinggal             di kawasan persisiran pantai Semenanjung Tanah Arab.
3) Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi,berzina dan meminum arak.
4) Kedudukan wanita adalah yang paling rendah dalam masyarakat.Wanita pada zaman jahiliah,mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan                     ibubapa mereka.Bayi perempuan yang baru dilahirkan di tanam hidup-hidup kerana menganggap anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga             mereka.
5) Masyarakat Jahiliah juga mengamalkan empat bentuk kepercayaan agama iaitu :
    i) Agama wathani ( menyembah berhala )
    ii) Agama samawi ( Kristian dan Yahudi )
    iii) Animisme ( memuja alam seperti pokok )
    iv) Kepercayaan tahyul atau karut ( Khurafat )- seperti sihir,ramalan ahli nujum.
6) Agama Hanif agama yang diturunkan ole Allah kepada nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Islam.Ia disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail     a.s.Pengikutnya ialah Hunafa.
7) Antara pengikutnya ialah :
    i) Waraqah bin Naufah
    ii) Uthman bin Huwairith
    iii) Abdullah bin Jahsh
    iv) Umaiyah bin Abi Salt.
- Jadual dibawah menunjukkan ekonomi dan sosial masyarakat Jahiliah.
                               

1) Muhammad yang bermakna "terpuji" .Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah.Bapa baginda Abdullah bin Muttalib dan ibu baginda Aminah binti Wahab.Baginda berketurunan Quraisy dan sangat  di segani oleh kabilah Arab yang lain.Baginda berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal,iaitu Qusai bin Kilab tetapi keturunan nabi Muhammad s.a.w selalu dirujuk kepada Hasyim,iaitu moyang baginda.
2) Beliau dilahirkan pada 20 April 570 M.bersamaan dengan 12 Rabiulawal,Tahun Gajah.Nabi Muhammad dilahirkan di rumah datuknya iaitu Abdul Muttalib.
3) Makkah yang bermakna Kaabah dan telaga zamzam dikuasai oleh keluarga Nabi Muhammad s.w.a.Keturunan beliau bijak dalam mengendalikan bidang pentadbiran Makkah dan juga perniagaan.
4) Abdul Muttalib, Abdul Manaf, dan Hasyim  iaitu datuk kepada Nabi Muhammad s.w.a pernah menjadi pemimpin Mekkah pada Zaman Jahiliah.


Beliau mempunyai empat sifat terpuji yang utama iaitu :
    a) siddiq (berkata benar)
    b) amanah (dipercayai)
    c) tabliq (menyampaikan)
    d) fatanah (bijaksana)

                                                                                                                    

- Penyebaran Islam terbahagi kepada 2 cara iaitu :

                                
Penerimaan terhadap Islam:
 a) Kemurnian ajaran Islam
 b) Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w berdakwah.
        - melalui pujukan
        - membuat perbandingan
        - meggunakan ayat al-Quran
        - menunjukkan teladan yang baik
        - menanamkan keimanan


Penentangan terhadap Islam:
1) Antara faktor penentangan orang Arab Quraisy Makkah ialah :
    i) Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan.
            - Ajaran Islam bertauhidkan Allah Yang Maha Esa.manakala Orang Arab Quraisy disebaliknya.
    ii) Prinsip persamaan taraf dalam Islam
            - Dimana Islam mengamalkan prinsip persamaan taraf sesama manusia dan persaudaraan sesama Islam.
    iii) Tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.a.w.
            - Berpunca daripada saingan dalam kalangan masyarakat Makkah untuk menjadi ketua atau pemerintah Makkah.
    iv) Ekonomi orang Arab Quraisy tergugat
            - iaitu perusahaan mengukir patung berhala,kerana Islam melarang sama sekali penyembahan berhala.
2) Cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w:
    i) kekerasan
            - semasa beribadat baginda telah di gangu oleh orang Arab Quraisy Makkah dengan meletakakan benda-benda kotor di tengkuk baginda
    ii) pujukan
            - Nabi Muhammad s.a.w telah di tawarkan harta, wanita cantik dan kedudukan supaya meningalkan dakwah Islamiah.
    iii) pemulauan
            - orang Quraisy tidak berurus niaga,tidak memberikan bantuan, dan tidak berkawin dengan ahli keluarga Nabi Muhammad s.a.w


Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah
1. Baginda telah  membenarkan orang Islam berhijrah ke beberapa tempat iaitu ke Habsyah.
2. Penghijrahan ke Taif untuk menyebarkan Islam  di tempat baru.
3. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah.
4. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.


Ketokohan dan kewibawaan nabi Muhammad s.a.w inilah yang menjayakan perkembangan ajaran Islam dari Makkah ke seluruh semenanjung Tanah Arab.

                                       


                                                                         

                                    


Peristiwa yang membawa kepada perjanjian Aqabah Pertama
1. Isi Perjanjian Aqabah Pertama :
        a) Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul.
        b) Mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
        c) Mereka berjanji tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti meminum arak,mencuri dan membunuh bayi perempuan.
2. kesan Perjanjian Aqabah Pertama
        a) Mus'ab bin umar seorang pendakwah Islam yang telah dihantar oleh Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah untuk tujuan menyebaran Islam.
        b) bermakan Islam telah tersebar ke Madinah sebelum Nabi Muhammad s.a.w.dan umat Islam telah tiba di kota tersebut.
3. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah.
4. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.


1. Pada tahun 622 M Perjanjian Aqabah Kedua telah di tandatangani antara suku Ausb dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w.
2. Isi kandungan perjanjian tersebut :
        a) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan megukuhkan lagi taat setia terhadapNabi Muhammad s.a.w.
        b)Mereka menjuemput Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah untuk berhijrah ke Madinah.
        c) Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan baginda dan orang-orang Islam Makkah semasa berhijrah ke Madinah serta                     akan mempertahankan Islam.
3. Antara kepentingan Perjanjian Aqabah Kedua ialah :
        a) memberi jaminan keselamatan dan kerelaan orang Madinah untuk mempertahankan Islam telah mendorong penghijrahan orang Islam dari Makkah ke             Madinah.
        b) Memberi sokongan serta bantuan orang Arab Madinah membolehkan penghijrahan orang Islam Makkah berlaku dengan jaya.
4. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.

1. Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal atau 12 September 622 M.Penghijrahan berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat.
2. Nabi Muhammad berhijrah bersama-sama Abu Bakar ai-Siddiq yang mengambil masa lebih kurang 12 hari.Umar bin al-Khattab yang lebih berani berhijrah secara bersendirian dan terang-terangan.

Konsep Hijrah :
- Hijrah dalam perkataan Arab yang bermakna berpindah,iaitu perpindahan yang berlaku dari satu tempat ke tempat yang lain.
- Menurut konteks tamadun Islam, hijrah merupakan perpindahan orang islam dari kota Makkah ke kota Madinah.Ia bertujuan :
        a) Strategi untuk menyebarkan islam kepada semua.
        b) Mengukuhkan kedudukan Islam.
- Penghijrahan juga membawa maksud perjuangan untuk menegakkan kebenaran ajaran islam,meninggalkan keburukan,menjauhi kejahatan
- Namun pandangan orientalis Barat memberikan tafsiran yang negatif terhadap penghijrajan Islam
.

Sebab dan tujuan hijrah.
1. Wahyu Allah
        - Menerusi wahyu yang diturunkan,Allah s.w.t telah menyatakan niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w dan                           memerintahkan baginda supaya segera berhijrah.
2. Strategi Nabi Muhammad s.a.w.
        - Demi untuk meneruskan penyebaran islam,penghijrahan adalah sesuatu perkara yang difikirkan perlu.
3. Jemputan masyarakat Arab Madinah.
        - Orang Arab Madinah, khasnya suku Aus dan Khazraj,memerlukan kepemimpinan berwibwa Nabi Muhammad.

Kepentingan hijrah
1. Membolehkan berlakunya Dakwah Islamiah.
        - Umat Islam dapat menjalankan dakwah Islamiah secara aman dan tanpa berselindung lagi
2. Membantu menjalin hubungan persaudaraan.
        - Baginda mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering bertelingkah sejak sekian lama.
        - dapat menjalinkan hubungan orang Islam Makkah dengan Madinah.
3. menyatupadukan penduduk Madinah,
        - Perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku, agama, dan budaya.
4. Pembinaan Masjid al-Nabawi
        - Sebagai tempat beribadat,belajar,bertemu dan berbincang tentang permasalahan orang Islam.
5. Takwim Islam.
        - Mewujudkan takwim Islam iaitu tahun hijrah.
6. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah.
        - Penukaran yang memberi makna kota bercahaya.
7. Kepentingan sikap toleransi.
8. Kepentingan sokongan dan pengorbanan
9. Menonjolkan kepentingan peranan wanita untuk memajukan negara.
10. Ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w
11. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w
12. Penubuhan negara Islam di Madinah


1. Juga dikenali sebagai Sahifah Madinah.
2. Merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal di dunia.
3. Isi kandungannya digubal oleh nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622 M. berpandukan wahyu Allah.
4. Telah dirangka dengan persetujuan orang Islam (Muhajirin dan Ansar).
5. Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah.
6. Merangkumi peraturan,tanggungjawab ketua negara dan rakyat.
7. Dan telah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat.
8. Mengandungi 47 fasal
        i) 23 fasal mengenai hubungan dalam kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka.
        ii) 23 fasal pula mengenai tanggungjawab oraang bukan Islam termasuk orang yahudi terhadap negara Madinah.
9. Piagam Madinah memberikan tumpuhan kepada 7 aspek penting, iaitu : 
     

10. Antara kepentingan Piagam Madinah:    
   
    1. Melalui penghantaran utusan
    a) perutusan ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah, dan wilayah sekitar semenanjung Tanah Arab.
    b) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai murni
2. Melalui Peperangan
    a) hanya membenarkan orang Islam berperang berdasarkan prinsip berikut
        i) Apabila orang Islam diserang musuh
        ii) Untuk mencari  keamanan supaya  tempat ibadat terjaga
        iii) Menentang kezaliman dan mempertahankan diri.
    b) Tentera Islam  memperolehi kemenangan kerana mempunyai kesabaran dan ketahanan diri yang tinggi.
    c) Islam berkembang secar sukarela dan toleransi, serta tidal melalui paksaan walaupun berlaku perperangan.
    d) Tentera Islam mesti mematuhi garis panduan semasa berada di dalam perang
        i) Tidak dibenarkan membunuh golongan yang lemah seperti orang tua, kanak-kanak, orang sakit, wanita dan orang yang menyerah diri.
        ii) Tidak dibenarkan membunuh ternakan dan memusnahkan tanaman.
        iii) Dilarang merobohkan tempat beribadat.

    e) Selepas perang Badar, semakin ramai orang Arab Quraisy memeluk Islam.
 
Kepentingan Perjanjian Hubaidiyah
  1. Umat Islam berpeluang untuk menunaikan haji pada 629 M.
  2. Orang Islam juga bebas untuk memasuki Makkah,dan boleh beribadat di Kaabah pada bila-bila masa.
  3. Menbolehkan program dakwah Islamiah.
  4. Pengislaman tokoh Arab.
  5. Ketokohan Nabi Muhammad s.a.w.


Pembukaan semula kota Makkah
  1. Kota Makkah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. serta tempat lahirnya agama Islam.
  2. Pada tahun 630 M.baginda berjaya menguasai semula kota Makkah kerana orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah  
  3. Menurut baginda,jika kota Makkah dapat dikuasai pasti akan memantapkan kedudukan kerajaan Madinah.

Antara faktor kejayaan pembukaan semula kota Makkah:
    a) Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbaskerana orabg Arab Quraisy tyang lain turut memeluk Islam.
     b) Taknik tentera Islam semasa menyerang Kota Makkah berlandaskan prinsip aman dan ia sangat berkesan.

Antara kepentingan pembukaan semula kota Makkah
    a) Membuka jalan bagi penyebaran Islam
    b) Kaabah terpilihara
    c) Kota Makkah sebagai kota suci
    d) Sikap pemaaf Nabi Muhammad s.a.w
    e) Menwujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam.
                                                                                                                                                                            
                                                                          


                            
1. Sistem pemerintahan kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda di Madinah diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh Khalifah selepas             kewafatan baginda.
2. Zaman pemerintahan khalifah dikenali sebagai zaman Khulafa al-Rasyidin.Terdapat empat khalifah ternama,iaitu :

                                


Konsep Khalifah
- Kata jamaknya khulafa.
- Khalifah bererti pengganti yang menunaikan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilaksanakan
  oleh Nabi Muhammad s.a.w.
- Manakala dalam konteks agama pula, ia bererti pengganti yang bertanggungjawab memelihara kemurnian,keharmonian serta kestabilan agama Islam yang   disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. 

Syarat dan cara pemilihan khalifah :

    Seseorang Khalifah mestilah                                                  Empat kaedah pemilihan khalifah
    a) leleki yang merdeka                                                     
                             a) Musyawrah atau Syura                                                              
    b) beragama islam                                                                                         b) Cadangan satu nama sahaja
    c) bersifat adil                                                                                               c) Pemilihan daripada beberapa orang calon
    d) berfikiran cerdas                                                                                       d) Pencalonan oleh sekelompok masyarakat
    e) mematuhi perintah Allah
    f) mempunyai pengetahuan dalam Islam
    g) sanggup melaksanakan hukuman Allah
    h) mempunyai akhlak yang baik
    i) bertubuh badan yang baik dan sempurna
    j) warak (taat dan patuh kepada hukum
      Allah dan mematuhi segala larangannya).
    k) pandai mentadbir kerajaan.

- Musyawarah atau syura merupakan perbincangan atau perundingan yang diadakan untuk mencapai keputusan mengenai sesuatu perkara.
- Proses ini diperkukuh dengan upacara angkat sumpah atau lafaz taat setia atau baiah semasa perlantikan seseorang calon sebagai Khalifah
- Baiah ialah pengakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang selepas beliau dilantik menjadi seorang pemimpin.
- Dalam proses tersebut ia sangat penting kerana untuk memastikan pelantikan bakal pentadbir yang tepat,berkelayakan dan berhemah tinggi.

Antara tugas-tugas seoarang khalifah

                                                Sumbangan Khulafa al-Rasyidin serta latar belakang

        
- Pemerintah masyhur Bani Umaiyah :
           

    
                                            
       
 Antara sumbangan kedua-dua kerajaan Bani umaiyah:

                                                                            Tahap Pertama   
                                               
                
1 Dalam polotik :                                                                               
3. Ilmu agama berkembang pesat.      
    a) Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sistematik.                         - Antara tokoh nya                                      
    b) 4 aspek yang diberikan penekanan iaitu :                                              i) Urwah bin al-Zubary dan Ibn Zihat al-Zuhri (hadis)
            i) sistem Khalifah                                                                             ii) Ibn Jarih (tafsir al-Quran)
            ii) sistem wazarah                                                                            iii) Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin)
            iii) sistem urus setia                                                                 4. Kesihatan turut berkembang
            iv) sistem hijabah                                                                          i) Pembinaan hospital yang pertama di Damsyik 
    c) Penubuhan 4 buah jabatan iaitu :                                                            oleh Khalifah al-Walid bin Adbul Malik                 
            i) Jabatan Cukai                                                                            ii) Pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah
            ii) Jabatan Urusan Am                                                                       Umar bin abdul Aziz.
            iii) Jabatan Surat Menyurat
            iv) Jabatan Urusan Cap Mohot Pemerintahan                                               
    d) Sistem Ketenteraan diperkenalkan iaitu :
            i) Jabatan ketenteraan atau Diwanul Jundi
            ii) Angkatan tentera darat dan laut.
    e) Turut mengalami perubahan ialah perundangan :
            - Hakim menjatuhkan hukuman berteraskan ijtihad
              berpandukan al-Quran, sunnah, atau ijmak.
2. Dalam bidang sosial:
    a) Perkembangan dalam ilmu pengetahuan.
            - Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan
              penyebaran ilmu.
            - Melahirkan ramai ilmuwan
            - Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara.
            - Tanda bunyi atau baris diperkenalkan dalam tulisan al-Quran
            - Buku rujukan untuk pelbagai bidang ilmu diterjemahkan
              dalam bahasa Arab.
            - Turut berkembang bidang kimia dan astronomi.
                                                                   
                                                                                Tahap Kedua

 1. Bidang Sosial
        - Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian                                                 - Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan
           tinggi di Cordov,dan berkembang menjadi pusat ilmu                                             dan perdagangan antarabangsa..
          pengetahuan di Eropah                                                                                        - Antara kegiatan utama ialah :
        - Al-Hakim II pula telah membina sebuah perpustakaan                                                    i) membuat barangan tembikar dan perhiasan daripada emas
        - Kedua0dua tokoh ini telah membina 17 pusat pengajian                                                     dan perak.
          tinggi dan 70 perpustakaan di Andalusia                                                                         ii) memproses barangan kulit
2. Bidang Ekonomi                                                                                                                 iii) memmbuat senjata
        - Menubuhkan Baitulmal untuk menaimbangkan pendapatan                                   - Manakala dalam bidang pertanian pula :
           dan pembelanjaan negara dan diperolehi daripada :                                                        i) pembinaan sistem saliran yang membantu menyuburkan
                a) zakat                                                                                                                   ii) penyelidikan untuk manghasilkan benih yang berkualiti.
                b) kharaj (cukai tanah)
                c) jizrah  (cukai perlindunga)
                d) usyur (cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian                             

                               yang diperolehi oleh yuan tanah)
                e) ghanimah (harta yang dirampas oleh tentera dalam
                                     peperangan)
                                                          
    
Kejatuhan Bani Umaiyah           
        


Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah
- Nama kerajaan diambil sempeana nama al-Abbas, iaitu nama bapa saudara Nabi Muhammad .
- Mengamalkan pemerintahan berdasarkan sistem warisan atau sistem berdasarkan sistem monarki, iaitu sistem pemerintahan keturunan raja.
- Pada tahun 1258 M., pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah telah berakhir iaitu apabila tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menawan Baghdad.

Sumbangan kerajaan Abbasiyah- Keilmuan merupakan sumbangan yang utama.Penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab membawa kepada perkembangan keilmuan.
- Baitulah ialah sebuah institusi keilmuan dan merupakan pusat penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa yunani.
- Usaha terjemahan yang dilakukan daripada bahasa Sanskrit, Suriani dan Yunani yang telah membantu dalam perkembangan intelektual dari aspek berikut :
        i) Membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,serta penghuraian dan penambahbaikan terhadap karya yang                            diterjemah dengan memuatkan keterangan dan ulasan yang bernilai dan bermakna.
        ii) Memelihara warisan ilmu daripada lenyap dengan mengekalkan ilmu pengetahuan yang diwarisi semasa Eropah dilanda Zaman Gelap.
        iii) Menubuhkan pusat pengajian tinggi .
- Kegiatan berkembang mengikut 3 tahap iaitu :
        i) Tahap pertama
            - mencatat segal idea atau percakapan
        ii) Tahap Kedua
            - Mengumpul idea yang serupa atau mengumpul hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam sebuah buku.
        iii) Tahap ketiga
            - Mengarang

 
 
Pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah.
- Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah adalah pengasasnya yang berasal daripada suku Qayi.
- Pada mulanya kerajaan Uthmaniyah ialah sebuah pekan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia.
- Pemerintahan Anatolia bebas menguruskan pemerintahan dan pentadbiran nya walaupun kerajaan mereka berada di bawah pengaruh Saljuk.


Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah
1. Dalam bidang politik
:
    a) Pembentukan sebuah empayar
    b) Memperkenalkan sistem perundangan baru.
    c) Memperkenalkan sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam.
2. Bidang ekonomi :
    - Jalinan perdagangan Dunia Islam,meliputi pelabuhan sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan laut Mediterranien.
3. Bidang sosial
    a) Mengubah sistem sosial dengan  memperkenalkan kecemerlangan individu iaitu setiap pembahagian mastarakat berdasarkan hasil usaha setiap individu.
    b) Memperkembangkan ilmu pengetahuan dimana memperkenalkan sistem madrasah yang mempengaruhi pendidikan dunia Islam.
    c) Seni bina adalah sumbangan kerajaan Uthmaniyah yang masih kekal sehingga kini.

Faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah
1. Pegangan akidah dan akhlak yang tinggi
2. Semangat ketenteraan Islam yang tinggi dan mempunyai semangat ghazi
3. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang mempunyai kumpulan janissari iaitu kumpilan elit yang terlatih dalam selok-belok peperangan,serta memiliki         senjata yang lengkap dan moden.
4. Keadaan politik yang stabil di Eropah.
5. Kemerosotan dan kelemahan kerajaan Byzantine.
6. Dasar kerajaan Uthmaniyah yang menjalankan dasar berteraskan diplomasi dan toleransi.
7. Dasar sosial Islam berasaskan kecermelangan individu dan bukannya keturunan.
8. Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan.

- Pertembunagan Islam dengan Tamadun lian di dunia melalui perdagangan dan perniagaan, hunungan diplomatik, penaklukan dan ketenteraan, kebudayaan       dan intelektual..

Cara pertembungan
1. Perdaganan dan perniagaan
    - Satu cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun yang lain di dunia ialah melalui perdagangan jarak jauh.
2. Penaklukan dan ketenteraan
    - Kerajaan Hilafah al-Rasyidin,Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah, dan Uthmaniyah telah membuat ekspedisi ketenteraan.
3. Hubungan dipomatik.
    - menjalankan hubungan dipolmatik dengan bukan Islam.
4. Pertembungan kebudayaan.
    - Contohnya di Sepanyol telah muncul kebudayaan baru dengan kemasukkan Islam.
5. Pertembungan intelektual.
    - Berlaku antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam.

Kesan perkembangan 
1. Keagamaan
    - Islam membawa perubahan kepada sistem kehidupan
 serta Islam mudah di terima oleh penganutnya dan orang-orang di bawah jajahan takluknya
2. Politik
    - Wujudnya pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat dalam dunia Islam antaranya :
        i) Kerajaan Delhi Mughal di India
        ii) Masyarakat Islam di China wujud walaupun tiada kerajaan Islam Di China.
        iii) Kerajaan Islam seperti Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah mengamalkan sistem kerajaan pusat.
3. Ekonomi
    - Orang Islam dapat menguasai perdagangan dengan berkesan melalui perluasan kuasa dan wilayah.
    - Kawasan pusat ekoni Islam semakin meluas sehingga ke kawasan seperti Aden, Siraf, Basra, Iskandariah dan Istanbul.
    - Di Barat, mereka telah menjalin hubungan perdagangan dengan Sepanyol, selatan Perancis, Armenia, serta kawasan selatan Gurun Shara di benua Afrika.
        dan kesannya mereka dapat menguasai perdagangan di Laut Merah, Laut Mediterranean, Teluk Parsi, Lautan Hindi dan laut Cnina Selatan.
4. Sosial
    - Berlaku proses urbanisasi dan organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitarnya
    - orang Islam juga mempengaruhi tatatertib kehidupan harian seperti berpakaian, dan berpolitik masyarakat setempat.                                                                


Teori dan bukti kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab
1. Teori kedatangan Islam in dikemukakan oleh Jon Crawford iaitu seorang sejarawan Barat dimana menurut beliau Islam berkembang di Asia Tenggera melalui
    aktivit perdagangan 
2. Ia dapat dibuktikan melalui
    a) Catatan china - menurutnya orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan Canton dengan China.
    b) Perdagangan dengan China - pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China sejak awal lagi.
    c) Persinggahan di perlabuhan di selat melaka.
    d) Pembinaan perkampungan di Asia Tenggara.- Semasa menunggu perubahan angin monsun,kebanyakan pedagang Arab menetap selama beberapa bula.
    e) Perkahwinan dengan wanita tempatan
    f) Penyebaran agama Islam
    g) Kehidupan dan nilai Islam yang murni yang ada pada pedagang dan pendakwa Islam dimana orang Islam menjalankan perniagaan secara jujur dan                     berhemah tinggi.
    h) Perkampungan Ta Shih - perkampungan Islam di Sumatera Utara pada tahun 650 M.
3. Manakala Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas pula bersetuju bahawa Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab berdasarkan bukti berikut :
    a) Persamaan dalam  bahan penulisan
    b) Pengaruh budaya Arab
    c) Pengislaman raya Asia Tenggera

Teori dan bukti kedatangan Islam dari China
1. Teorinya di kemukakan oleh
    i) Emanuel Gadinho Eredia
    ii) S.Q Fatimi
2. Antara buktinya :
    a) Pda sekitar tahun 876 M., Pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara.
    b) Penemuan Batu Bersurat Terengganu pada tahun 1899m> di kuala sungai Tarsat, Kuala Berang, Terengganu mengukuhkan lagi pendapat beliau.Batu             Bersurat ini bertulisaan jawi dan bertarikh hari jumaat 4 haribulan Rejab, 702 H bersamaan dengan 22 Februari tahun 1303 M.
        Antara perkara yang tercatat pada batu bersurat tersebut ialah : * Hukuman terhadap penzina.
                                                                                                        * Kewajipan menjalankan hukuman syarak.
                                                                                                        * Peraturan dan undang-undang kekeluargaan.
                                                                                                        * Hukuman terhadap mereka yang tidak membayar hutang.
    c) Pemnemuan batu nisan pada tahun 1953, di kampung Pematang Pasir, Pulau Tambun, Pekan,Pahang yang mempunyai tulisan al-quran dan kalimah Arab         bertarikh 1028 M.
    d) Persamaan unsur seni bina 

Teori dan bukti kedatangan Islam dari India
 
1. Teori kedatangan Islam dikemukakan oleh Snouck Hurgronje seoarang sejarawan Belanda.Menurut beliau,sejak abad ke 13 lagi Islam telah berkembang         ke Asia Tenggara menerusi India,iaitu dari wilayah Gujerat dan pantai Koromandel.
2. Pendapat beliau berdasarkan :
    a) Wujud hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia Tenggara.
    b) Terdapat ciri-ciri India pada batu nisan .
    c) Wujud hubangan kebudayaan dengan India.

1. Islam disebarkan ke Asia Tenggara melalui cara-cara yang berikut :
Perdagangan
    a) Peranan pedagang
        - Antara pelabihan tersebut ialah pelabuhan utama di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo China serta pelabuhan yang terdapat di Kepulauan Rempah.
        - Pedagang Islam juga menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincanagn tentang agama Islam.
    b) Sikap pedagang Islam
        - masyarakat tempatan tertarik dengan sikap tingkah laku pedagang Islam yang menunjukkan sifat mahmudah iaitu sifat terpuji seperti bersopan santun,               ikhlas dan lemah lembut
    c) Peranan ulama
        - ada dikalangan ulama yang tinggal selama beberapa bulan dan menetap di pelabuhan di Asia Tenggara untuk menjalankan kegiatan dakwah Islamiah.
    d) Hubungan baik antara pedagang dengan pemerintahan tempatan.
    e) Peranan syahbandar

Pengislaman raja dan golongan bangswan.
1. Di Melaka, apabila Megat Iskandar Syah memeluk Islam,pembesar,keluarga diraja dan rakyat Melaka turut memeluk Islam
2. Selepas pengislaman Rja Malik al -Salih para pembesar Pasai turut memeluk Islam ini memyebabkan Pasia menjadi kerajaan Islam yang kuat dan Islam             tersebar dengan luas hasil usaha pemerintahnya.
3. Ini terbukti Raja dan golongan pembesar sangat memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terhadap rakyat dalam penyebaran Islam.

Perkahwinan
1. Perkahwinan siasah berlaku antara kerabat diraja
    a) Di Melaka,Sultan Mansur Syah dan Sultan Mazaffar Syah mengahwinkan puteri-puteri mereka kepada raja Jambi, Kampar,Siak dan Inderagiri di Sumetera Utara
    b) Puteri raja Melaka juga telah dikahwinkan dengan raja dari Pahang dan Kedah
    c) dengan itu negeri-negeri tersebaut kemudianya diislamkan.
2. Manakala perkahwinan biasa antara pedagang Islam atau ulama Islam dari Semenanjung Tanah arab atau India dengan penduduk tempatan.

Kelahiran kerajaan Islam
1. Antara kerajaan Islam yang menyebarkan islam melalui penguasaan kawasan baru ialah :
    a)  Perlak
    b) Melaka
    c) Johor-Riau
    d) Demak
    e) Achah
    f) Pattani
    g) Brunei
    h) Champa
Peranan pusat kebudayaan1. Peranan sebagai
    a) pusat keilmuan
    b) pusat penyebaran Islam
2. Kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat penterjemahan.
3. Peranan Melaka penulisan buku-buku kesusasteraan
4. Peranan Acheh menghasilkan karya puisi seperti syair.
5. Peranan Johor- Riau merupakan pusat emporium yang terpenting di Asia Tenggara.
Peranan mubaligh1. Iaitu golongan yang memainkan peranan secara langsung dalam menyebarkan
2. Antaranya ialah : a) Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad- pendakwah terawal di Asia Tenggara.
                              b) Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani- berdakwah di Pasai
                              c) Syeikh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, dan Maulana Yusuf- pendakwah yang giat berdakwah di Melaka.
3. Para ulama di Melaka hanya mengajar perkara asas tentang Islam tidak formal pada peringkat awal penyebaran Islam di Melaka.
4. Di Acheh ulama menjadi penasihat kepada raja yang memerintah di Acheh.
5. Wali Songo (wali Sembilan) yang berdakwah di Jawa dan ramai anggota masyarakat tempatan diislamkan olehnya.Beliau berdakwah dengan cara :
        i) menyedarkan dan menanamkan semangat delam masyarakat tentang maksud bekerja dan beramal dalam erti kata sebenar.
        ii) mengikis sikap malas bagi menghapuskan masalh pengangguran.
        iii) mengelakkan kehidaupan yang mewah dan membazir
Keistimewaan Islam1. Islam mempunyai nilai-nilai murni.
        a) Konsep Tuhan Ynag Maha Esa atau tauhid.
        b) Keadilan,hak individu dan masyarakat.
        c) Kehidupan yang harmoni
        d) Menyanjungi akhlak mulia.
        e) Konsep kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kesan terhadap Pemerintahan dan Pentadbiran1. Penghapusan konsep dewa-dewi
    - Selepas kedatangan Islam, pemerintah di Asia Tenggara menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan mereka
2. Pengenalan kepada institusi kesultanan
    - Penggunaan gelaran sultan nertujuan untuk : i) mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan Islam di Alam Melayui
                                                                        ii) menjamin kewibawaan raja
3. Sistem pemerintahan
    - meletakkan sultan sebagai ketua negara
    - Mufti merupakan penasiahat sultan dalam hal ehwal Islam dan pentadbiran negara.
4. Islam sebagai agama rasmi
    - Kerajaan Islam seperti kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Achehe dan kerajaan Brunei telah menjadikan Islam sebagai agama rarmi.
5. Penerapan unsur Islam pada nama.
    - Unsur Islam diterapkan pada nama negeri dan nama orang.
6. Pengamalan undang-undang syariah
    - Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri.

                                                                Kerajaan melayu yang mengamalkan undang-undang Islam
                                     
    7. Semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan Barat.
    - Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri.
                                                                                                                     
Kesan terhadap sisitem pendidikan1. Dalam pendidikan Islam terdapat perubahan selepas kedatangan Islam dimana semua golongan Islam menyedari ilmu sangat penting.
2. Institiut pendidikan formal yang terdapat di Asia Tenggara ialah pondok, atau dayah,istana,pesantren, madrasah dan surau.
    a) Sistem pendidikan pondok
        - pusat pendidikan yang terawal di Asia Tenggara
        - mula muncul dalam kerajaan Perlak di Sumetera Utara.Juga dikenali dengan nama berbeza iaitu :
 • Di Pettani dan Tnah Melayu - pondok
 • Di Jawa - pesantren
 • Di Acheh - dayah
    b) Istana
        - Pusat pendidikan formal bagi bangsawan
        - Tempat ulama berbincang
        - Tempat menasihati sultan.
    c) Surau
        - Tempat pengajian al-Quran secara tidak formal
    d) Madrasah
        - Tempat pendidikan formal dijalankan.                                                                                                                                                                    
       

Kesan terhadap bahasa dan kesusasteraan.
1. Pebgaruh Islam dapat dilihat terutamanya dalam tulisan jawi dan mutu bahasa telah dipertingkatkan.Huruf Arab dalam al-Quran telah diubah suai oleh ulama     tempatan bagi menulis perkataan Melayu,dan ia menjadi tulisan rasmi dalam  pentadbiran kerajaan Islam dan telah menggantikan tulisan Palava Dewanagari
2. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa linguafranca di kawasan Kepulauan Melayu,ia meningkat menjadi bahasa ilmu.Menjelang abad ke-17,bahasa         Melayu digunakan secara meluas sebagai :
 • bahasa istana
 • bahasa surat menyurat
 • bahasa untuk berdakwah
 • bahasa ilmu pengetahuan
 • bahasa perhubungan antara wiliyah 
Kesan terhadap cara hidup
1. Selepas kedatangan Islam cara dan budaya masyarakat Asia Tenggara mula berubah mengikut landasan Islam.Antara perubahan :
    a) Semangat pemujaan dan mempercayai keramat semakin lenyap.
    b) Pakaian mengikut landasan Islam iaitu bertudung kepala dan bersongkok. 
2. Islam dijadikan sebagai " ad-din" iaitu satu cara hidup yang lengkap.
3. Sistem sosial masyarakat berubah megikut konsep persaudaraan dan persamaan taraf antara manusia.
4. Nilai-nilai akhlak Islam menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.
5. Sikap saling tolong-menolong, hormat menghormati, kerjasama menjadi budaya masyarakat.
6. bergotong royong serta bersikap bersatu padu dalam kalangan  masyarakat menjadi amalan kampung.
Kesan terhadap kesenian
1. dapat dilihat melalui :
    a) Seni khat - dapat lihat pada batu nisan dan ukiran kayu
    b) Seni ukir - seni ukiran kayu
    c) Seni bina - bentuk bangunan masjid, kubah, mimbar,mihrab, menara azan.
Kesan terhadap ekonomi1. Memperkenalkan baitulamal yang di perkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Acheh,dan berfungsi sebagai  perbendaharaan negara.

2. Islam menggalakan umatnya supaya :                                                                                Islam melarang umatnya:
    a) berdagang                                                                                                            a) mengamalkan  riba
    b) rajin bekerja                                                                                                         b) penindasan
    c) berjimat cermat                                                                                                    c) penipuan
    d) berusaha bersungguh-sungguh                                                                               d) perbuatam mengemis
    e) mencari rezeki yang halal
                                                                        
1.Islam bertapak di Tanah Melayu mulai abad ke 13 dan abad ke 14.
2. Kehadiran Islam telah membawa semangat nasionalisme dan intelektualisme yang sangat bermakna kepada masyarakat Islam

1. PengaruhIslam amat ketara terutamanya dalam istitusi kesultanan dan perundangan .

Pentadbiran
1. Sebelum kedatangan Islam,Tanah melayu mengamalkan sisitem pemerintahan beraja namun,selepas kedatangan Islam pengenalan konsep dan gelaran telah       diperkenalakn.
2. Konsep-konsep Islam diberikan kepentingan,raja-raja mula menggunakan istilah Zillulah fil-alam dan Zillulah fir-ardhyang bermaksud 'bayangan Allah     di Muka Bumi'
3. Gelaran bayangan Allah di muka bumi diwarisi daripda pemerintahan kerajaan :dan gelaran ini telah menjdi teras institusi raja.
    a) Abbasiyah dan Saljuk di Baghdad
    b) Mamluk di Mesri
    c) Uthmaniyah di Turki
    d) Khilji dan Moghul di India
4. Gelaran ini digunakan oleh Sultan Melaka,iaitu Siltan Mahmud Shah dan Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di Pahang.
5. Selepas kedatangan Islam,tokoh-tokoh Islam seperti Iskandar Zulkanain telah mula dirujuk sebagai asas nasad keturunan ini berdasarkan nama Islam
6. Dengan kedatangan Islam,institusi kesultanan kekal sebagai institusi berdasarkan sistem pewarisan dan corak pentadbiran berpandukan Islam.
7. Sultan di negeri-negeri Melayu dibantu oleh lapisan pembesar seperti bendahara,laksamana,penghulu bendahari dan temenggung.
8.Pda umumnya, terdapat toga lapisan asas dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu,iaitu :
        i) Pemerintahan pusat yang diketuai oleh Sultan
        ii) Pemerintahan daerah yang ditadbir oleh pembesar daerah.
        iii) Pemerintahan kampung yang diketuai oleh penghulu.
9. Konsep daulat penting dalam pemerintahan selepas kedatangan Islam ia bermaksud seorang raja atau seorang Sultan mempunyai kuasa tertentu yang                 membolehkan sesiapa sahaja menderhaka,iaitu melanggar pemerintahan sultan akan mendapat akibat.
10. Istiadat pertabalan yang dilaksanakan dengan penuh tertib menggambarkan kedaulatan seseorang sultan.Konsep in merupakan pengikat antara golongan           rakyat dengan pemerintah.

Perundangan
- Ia sangat penting untuk menjamin keharmonian hidup dalam sesebuah masyarakat.
2. Undang-undang di negeri-negeri Melayu terbahagi kepada dua jenis,iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis.
    a) Undang-undang tidak bertulis atau hukum adat adalah seperti Adat Perpatih dan adat Temenggung
    b) Undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Perak.- merupakan peraturan dan hukum dalam sesebuah masyarakat.

                                                                      Undang-undang tidak bertulis (Adat Perpatih dan Adat Temenggung

                                                            Sistem perundangan sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu :
        a) Orang Melayu di negeri-negeri Melayu berpegang kepada perundangan berdasarkan tradisi Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan adat resam                     tempatan.
        b) Aspek perundangan dalam tradisi in berasaskan Hukum Kanun Manu.
Sisitem perundangan setelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu
        a) Hukum-hukum Islam menjadi asas kepada perundangan tempatan.
        b) Menurut Profesor Ahmad Ibrahim,seorang sarjana tempatan,undang-undang Islam dan adat melayu merupakan undang-undang asas atau                                 undang-undang negeri yang telah digunakan di negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan penjajah British.
        c) Telah mengembangkan lagi undang-undang bertulis.
        d) Untuk mencorakkan dan melicinkan perjalanan mpemerintahan dan pentadbiran kerajaan.
Anrata kepentingan undang-undang bertulis
        a) Menjadikan perjalankan masyarakat lebih tersusun.
        b) Menentukan segala perlakuan tanggungjawab serta hukuman tentang kesalahan yang dilakukan dalam masyarakat.
        c) Melambangkan kedudukan raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam kerajaan kerana secara pratisnya,undang-undang bertulis mengecualikan diri             raja atau sultan dari sebarang tindakan.
                                 

Dalam Sistem Pendidikan
1. Orang Melayu mengamalkan 2 jenis pendidikan,iaitu :
    a) Pendidikan tidak normal
    b) Pendidikan formal

2. Pendidikan tidak normal  merupakan pendidikan awal atau asuhan yang diberikan oleh institusi keluarga yang menumpuhkan terhadap pengajaran nilia-nilai       moral,pendidikan formal pula ialah pendidikan berunsurkan keagamaan.
3. Pendidikan tidak normal berlaku melalui pendengaran,penglihatan dan pemerhatian,manakala pendidikan formal melalui perantaraan institusi yang tertentu         seperti surau,masjid,madrasah,pondok atau istana.
4. Kemahiran dalam pendidikan tidak normal ialah seperti pertanian, perikanan,kraf tangan atau pertukangan yang dipelajari kanak-kanak daripada ibu bapa         mereka.
5. Antara kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan tidak normal ialah :
        i) Kaedah bercerita
        ii) Pergaulan sosial
        iii) Kaedah pantun, peribahasa dan teka teki.
6. Peranan institusi dalam pendidikan formal pula  :
    a) Rumah- iaitu mengutamakan pengajaran al-Quran,terdri daripada kanak-kanak yang berumur 7 himgga 15 tahun
    b) Istana - golongan pemerintah
    c) Masjid/ surau -
    d) Pondok - sistem pendidikan bermula di Pattani sejak abad ke 12 M.

Bahasa dan Kesusasteraan 
1. Tulisan jawi
 •     Menjadi pengaruh kuat dan penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan MelayuTulisan jawi juga menjadi saluran utama untuk pembacaan dan           penulisan .dan akhirnya ia menjadi hak milik orang Melayu.
2. Pertambahan dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu juga berlaku.Ini disebabkan oleh tambahan istilah baru yang berasal daripada bahasa Arab atau         bahasa al-Quran.
3. Kesusasteraan Melayu dimana pada peringkat awal disebarkan secara lisan.
4. Penulisan karya berkembang setelah kedatangan Islam ke Melaka dan berbentuk prosa dan puisi.
5. Perbendaharaan persatuaan Melayubertambah disebabkan terhasilnya hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasn     Damsyik
Kesenian 
1. Berasal daripada perkataan seni yang bermaksud sesuatu yang indah dan menyenangkan sama ada penciptanya atau penatapnya.
2. keindahan kesenian merangkumi bentuk seni halus, seni rupa, seni tampak, seni persembahan, seni tekstil, dan busana.
3. Bidang kesenian yang menampakkan pengaruh Islam adalah seperti nerikut : \
    a) Seni bina
    - antara binaan yang utama bagi masyarakat melayu,Binaan tersebut merupakan tempat untuk menunaikan solat dan juga berkumpul sosial
    - Ciri utama ialah mimbar ( sebuah pentas di masjid yang merupakan tempat khatib atau imam berkhutbah).Ciri kedua mihrab (suatu ceruk atau tonjolan di            hadapan yang menunjukkan arah kiblat serta tempat untuk imam dalam solat jemaah)
    b) Seni ukiran
    - Iaitu merangkumi hiasan dalaman di kesemua ninaan sama ada masjid,rumah atau istana
    - Sebelum kedatangan islam motif berdasarkan binatang,namun apabila kedatangan Islam motif tumbuh-tumbuhan,bunga-bungaan dan geometri yang                   berunsurkan Islam.
                
                                                                                                                                     
     c) Kesenian epigrafi
     - Yang terdapat pada batu bersurat dan batu nisan yang turut berkembang,ia dapat dilihat pada Batu Bersurat Terengganu,terutamanya dari segi tulisan.
     d) Seni khat/kaligrafi
     - Iaitu seni tulisan dalam Islam yang digunakan sebagai hiasan masjid, madrasah, batu nisan, barang tenbikar,pakian, mata wang.
     - Tulisan khat jenis kufi yang berbentuk lurus dan menegak berasal dari Kufah,Iraq.Manakala tulisan khat jenis nasakh yang berbentuk melengkung dan                 geometri muncul di Baghdad pada abad ke 11.
    e) Seni persembahan
     - Ynag meliputi bidang tarian, drama, muzik nyanyian dan wayang kulit.
     - Berdasarkan ajaran agama dan juga pengaruh dari Asia Barat dalam seni persembahan.
 • Seni dikir - Seni kata lagu yang bercampur baur antara bahasa Melayu dengan Bahasa Arab memperlihatkan pengaruh Islam,Dinyanyikan dengan iringan                   pukulan rebana dan kompang
 • Seni ghazal - Berkembang di Johor.Merupakan sejenis puisi Arab yng memuji-muji kebesaran Islam.
Gaya Hidup masyarakat
1. Perubahan dalam golongan pemerintahan.   
    a) Amalan protokol(hijabah) yang dijalankan dalam kalangan pemerintah menggambarkan pengaruh Bani Umaiyah.
    b) Adat perlantikan dan pertabalan raja dengan adat seperti lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar.
    c) Selepas kemangkatan sultan,perlantikan pengganti akan dilakukan sebelum upacara pemakaman sultan dilangsungkan,yang dimulakan oleh para khalifah             pada zaman Bani Umaiyah
2. Perubahan dalam masyarakat melayu.
    a) Hubungan menjadi erat dan menjadi kepentingan antara ahli keluarga dan sesama individu.Idu bapa dan orang yang lebih tua mesti di hormati
        - Memanggil yang lebih tua dengan gelaran seperti pak long,mak long,pak ngah,mak ngah atau pak lang.
    b) Adat berziarah menjadi amalan kepada oarang melayu dan bersalaman
        - Bismillah yang bermakna dengan nama Allah mestilah dibaca semasa hendak makan.
    c) Majlis-majlis seperti majlis perkawinan,majlis berkhatam (majlis tamat membaca al-Quran) berlangsung mengikut cara Islam.

      
1.Perkembangan perdagangan
- Pedagang Islam telah menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan laut China Selatan dari abad ke -12 hingga abad ke-18.
- Pedagang Melayu terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan Timur dan Barat sejajar dengan saranan Islam.
- Dengan adanya 84 bahasa yang dipertuturkan perkembangan perdagangan di Melaka yang merupakan pusat perdagangan yang terpenting pada abad ke-15.
    a) Sebab perkembangan melaka ialah
        i) kedudukan yang strategik
        ii) Kehadiran pedagang
        iii) kemudahan pelabuhan
        iv) Pentadbiran pelabuhan yang licin
        v)  Pelbagai barang dagangan seperti rempah ratus
    b) Jawatan juga telah diwujudkan oleh kerajaan Melaka
        i) Jawatan Laksamana untuk menjaga urusan kelautan
        ii) Jawatan Syahbandar untuk bertindak sebagai ketua pelabuhan.
    c) Turut diperkenalkan sistem sukat timbang dimana Syahbandar yang dipertanggungjawab. Sistem sukat timbang seperti berikut :
                    

     - Kaedah urusan perdagangan yang digunakan di Melaka ialah kaedah pertukaran barang(sistem barter) dan kaedah jual beli.
     - Selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis kerajaan Johor telah meneruskan perdagangan
     - Pada abad ke-17 dan ke 18 kerajaan Johor telah menjadi pesat dan tunjang kekuasaan melayu.
     - Selain Johor,negeri-negeri Melayu lain seperti Kedah, Terengganu dan Kelantan juga muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada zaman sama.
2.Penggunaan mata wang
 - Digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan dan jual beli kerana bertindak sebagai perantaraan nilai baranagan.
 i.Melaka
    - Mata wang bebentuk bulat dan beratnya ialah satu kati lapan tahil.
    - Tercatat nama sultan yang memerintah serta tarikh menikut Islam.
    - Di perlabuhan Melaka,mata wang dari pasai, Hormuz, dan Camby jugu turut di gunakan,juga boleh ditukar dengan mata wang tempatan.
ii. Johor
    - Mata wang timah yang di panggil katun yang berbentuk bulat atau segi enam.Mata wang emas di Johor juga di beri gelaran kupang.dan mengandungi emas       seberat 10 grain(bersamaan dengan 0.65 gram) dan juga jenis emas yang mempunyai berat 40 grain (bersamaan dengan 2.6 gram.
    - Pada setiap mata wang,terteranama dan pangkat yang memerintah dan yang mengeluarkan mata wang tersebut.
    - Di Johot,mata wang tidak mempunyai tarikh tetapi mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil. dan digunakan secara meluas pada       abad yang ke-16.
    - 1527 adalah tarikh mata wang yang tertua iaitu semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah.
iii. Kedah.
    - contoh mata wang kedah :
                      
  
    - Kedah telah mengeluarkan mata wang timah sejak abad ke 17 lagi untuk kegunaan sendiri.
    - Mta wang Kedah berbentuk ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin.
    - Boleh di patahkan dan digunakan secara berasingan
    - Mata wang emas digunakan secara meluas pada abad ke 16.
iv. Kelantan.
    - Mata wang dikenali sebagai kijang.Ini kerana terdapat gambar kijang pada muka wang emas tersebut.

3.Percukaian
1. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap kegiatan atau barangan tertentu.Sisitem percukaian wtelah wujud seiring dengan                 kegiatan perdagangan.
 2. Ia merupakan sumber pendapatan kerajaan yang akan disalurkan semua untuk pembangunan negara.
 3. Sistem percukaian di Melaka wajib dikenakan kepada pedagang yang hendak berurusniaga di mana pedagang mestilah menjelaskan cukai sebelum                   menjalankan perniagaan di pondok di sepanjang sungai Melaka.Antara cukai yang dikenakan ialah :
        i) Cukai tetap - merupakan cukai yang paling asas
                              - Juga dikenali sebagai cukai import.
                              - Jumlahnya di tetapkan oleh pemerintah
                              - Cukai dikenakan sebanyak 6% keatas jumlah barangan yang dibawa oleh pedagang dari Pegu,Siam,India,Ceylon,dan Tabh Arab.
                              - Manakala cukai sebanyak 5% dikenakan ke atas pedagang dari China dan Jepun.
        ii) Cukai diraja - 3% dikenakan ke atas orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu.
                               - 5% dikenakan ke atas orang asing lain.
        iii) Cukai lain - Dikenakan kepada orang asing yang mmenetap di Melaka.
        iv) Beras dan makanan tidak dikenakan cukai.
4. Amalan riba iaitu faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan perjanjian hutang piutang tidak dibenarkan dalam perniagaan di kalangan Islam.
5. Golongan pemerintah telah menekankan kepada golongan kaya untuk membayar zakat harat memandangkan ekonomi yang pesat.
                                                                        
1. Zaman pertengahan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :
    a) Peringkat awal (476 M. - 1050 M.)
    b) Peringkat kemuncak (1050 - 1300 M.)
    c) Peringkat akhir (1300 - 1450 M.)
 Ciri-ciri Zaman Gelap
1. Pentadbiran pusat yang lemah dan tidak berkesan :
2. Gereja Katolik yang terlalu berkuasa hanya menunpuhkan kepada kegiatan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja.
3. Kemerosotan ekonomi diman serangan orang gasar yang mengganggu perdagangan di pantai utara dan barat Eropah..Orang Eropah juga tida dapat                 datang  ke Timur Jauh kerana orang Islam telah menguasai kawasan tersebut.Juga penumpuhan pada pertanian sara diri
4. Kemerosotan perkembangan ilmu pengetahuan.

Zaman Kemuncak Pertengahan 
- Merupakan Zaman Peralihan dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance.

Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan
1. Perubahan peranan memainkan peranan sebagai - institusi yang universal
                                                                             - ejen penyatuan.
2. Perubahan ekonomi di sebabkan :
        i) Pertambahan penduduk
        ii) Peningkatan kegiatan pertanian
        iii) Kemunculan perdagangan
3. Perubahan sosial
    a) Kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan, pedagang, dan ahli perbankan.
    b) Kedudukan sosial seseorang tidak berasaskan kepada pemilihan tanah,tetapi kekayaan yang dimilikinya.
4. Perubahan Politik
    a) Penglihatan rakyat dalam kegiatan atau urusan politik.
    b) Institusi parlimen telah diwujudkan untuk membantu memenuhi tuntutan rakyat

Zaman Renaissance
1. Pada Zaman Renaissance,kegemilangan tamadun bangkit semula.Istilah Renaissance berasal daripada perkataan itali iaitu ; "reniscimentt yang bermakna "         kelahiran semula".
2. Ia cuba menonjolkan keupayaan manusia menggunakan fikiran untuk mencari penyelesaian kepada pemasalahannya.Aliran pemikiran ini dikenali sebagai           humanisme.
3. Zaman Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14  dan seterusnya berkembang ke Eropah Barat sehingga abad ke-17
4. Sebab-sebab Zaman Renaissance bermula di Itali :
    a) Kedudukan strategik itali
    b) Kemunculan bandar-bandar penting
    c) Kemunculan golongan pedagang kaya
    d) Peranan Paus di Rom
5.Kemunculan individualisme iaitu pada zaman pertengahan, golongan pelukis dan pengukir bekerja secara berkumpulan
6.Perubahan konsep pendidikan

Kesan Zaman Renaissance
1. Politik - Kemunculan monarki baru
2.Ekonomi - Sistem perdagangan tempatan antarabangsa semakin maju dan meluas.
3. Sosial - Perubahan dakam pemikiran dan gaya hidup manusia dan perubahan dalam sikap masyarakat terhadap pendidikan.

Gerakan Reformation
1.Antara sebab utama kemunculan Gerakan Reformation ialah :
    a) Kepincangan dan penyelewengan gereja Katolik
    b) Penjualan sijil Indulgences satu penyeleweng yang dilakukan oleh Gereja Katolik.

Permulaan Reformation
1. Penentangan terhadap kewibawaan Gereja Katolik
    - Pada tahun 1517,Martin Luther seorang profesor ilmu teologi di jerman telah menentang amalan Indulgences. Kedudukan gereja dan institusi paderi                   tercabar akibat pendirian Luther.
2. Gerakan pertahankan kewibawaan gereja Katolik
    - Masyarakat mangadakan Counter Reformation, iaitu gerakan yang menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru.


Kesan-kesan Zaman Reformation
1. Perpecahan agama dan peperangan terbahagi kepada 2 mazhad iaitu, Katolik dan Protestan.
    - Peperangan keagamaan yang meletus di Eropah ialah
        i) Peperangan keagamaan di Perancis yang berlaku dari tahun 1562 - 1598
        ii) Perang 30 tahun di antara Sweden, Jerman, Denmark, Sepanyol dan Bohemia yang berlaku antara tahun 1618 - 1648.
2. Wujud sikap toleransi antara pelbagai mazhad.
3. Kemerosotan kuasa golongan gereja.

Sebab-sebab penjelajahan
1. Desakan ekonomi
2. Galakan dari pemerintah.
3. Semangat keagamaan
4. Galakan monarki baru
5. Semangat kebangsaan bangsa

Antara  kesan- kesannya
1. Politik - Kemerosotan kuasa pemerintah
2.Ekonomi - Penguasaan laluan perdagangan oleh Barat
3. Sosial - pengaruh terhadap gaya hidup
              - kelahiran masyarakat baru
              - penyebaran agama Kristian
              - peneksploitasian buruh tempatan

1. Revolusi bermaksud suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh sama ada dalam bidang politik,sosial atau ekonomi.
2. Contoh- contoh revolusi politik adalah :
        (a) Revolusi Perancis (1789) - Perubahan daripada sistem monarki kepada demokrasi borjuis.
        (b) Revolusi China (1911) - Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem republik.
        (c) Revolusi Rusia (1917) - Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem komunis
        (d) Revolusi Indonesia (1949) - Perubahan daripada sistem kolonail kepada sistem peribumi.
3. Sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Revolusi Perindustrian
        a)Perkembangan bidang pertanian
            -  Sebelum berlaku Revolusi Pertanian,pengeluaran makanan dijalankan dalam skala yang kecil.
4. Pemilikan tanah persendirian
    a) sistem pemilikan tanah persendirian
    b) sistem pemilikan tanah awan.
5. Kaedah dan ciptaan baru bagi dalam pertanian
        - Penggunakan kaedah atau teknik saintifik
                i) cara penanaman yang lebih berkesan
                ii) penggunaan baja
                iii) penggunaan peralatan moden.
6. Pertanian komersial
         - Penggunaan baja asli secara meluas

Perkembangan bidang perindustrian 
1. Faktor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian.
    a) Sumbangan Revolusi Pertaniaan dagi segi
        - Penyediaan modal
        - penydiaan bahan makanan
    b) Ciptaan baru dalam bidang sains dan teknologi serta semangat keusahawaan
2. Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan
    * Revolusi Perindustrian membawa perubahan dalam:
        - Teknik pengeluaran
        - skala pengeluaran
        - aktiviti mengkomersialkan hasil barangan.
3. Penggunaan teknologi
     * Peralatan dikendalikan dengan menggunakan  tenaga manusia, binatang atau air.

* Semasa Revolusi Perindustrian, perubahan yang berlaku termasuk "
    a) Peningkatan perdagangan antarabangsa
    b) Kemajuan dalam bidang pengangkutan
    c) Kemunculan golongan buruh dan majikan
    d) Perkembangan Eropah sebagai kuasa yang kuat dan kaya.
1. Pertanian sebagai punca ekonomi
    - Revolusi Pertanian talah membantu perkembangan perindustrian denhan menyediakan :
    a) bahan makanan yang cukup
    b) tenaga buruh yang banyak
2. Perindustrian sabagai punca ekonomi baru
    - Kegiatan partanian telah digantikan oleh kagiatan pambuatan dan pangilangan sebagai bidang utama ekonomi negara.
3. Peningkatan perdagangan antarabangsa
    - Lebihan produk yang dihasilkan semasa Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian dipasarkan di peringkat antarabangsa.
4. Kemajuan bidang pengangkuatan
    - Sistem pengangkutan domestik diperlihatkan apabila kereta api dicipta.
    - Rekaan enjin berkuasa wap
    - Pengangkutan laut.
5. Kemunculan golongan buruh dan majikan.
    a) Beberapa akta ubaru telah diluluskan oleh kerajaan untuk membela nasib para pekerja kilang :
    b) Antara aktanya :
        i) Akta Kilang
 • Digubal pada tahun 1833.
 • Melarang kanak-kanak di bawah umur 9 tahun berkerja dan mesti dihantar ke sekolah.
 • Had masa berkerja tidak boleh melebihi 9 jam sehari bagi kanak-kanak yang layak berkerja.
 • Keselamatan para pekerja mereka di kilang adalah tanggungjawab para majikan.
        ii) Akta Lombong
 • Digubal pada tahun 1842
 • Kanak-kanak perempuan dan wanita dilarang berkerja dalam perusahaan arang batu
        iii) Akta Sepuluh Jam
 • Digubal pada tahun 1847.
 • Pekerja wanita yang terlibat dalam perusahaan tekstil dilarang bekerja lebih daripada sepuluh jam sehari

1. Foktor-faktor yang mendorong kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Asia.
                21 comments:

 1. xd ke link download

  ReplyDelete
 2. terima kasik utk nota sejarah ini :) mudah nak baca dan faham ..!!

  ReplyDelete
 3. wheres chapter 10 notes?!?!?!

  ReplyDelete
 4. thankz for the note

  ReplyDelete
 5. check your sentences arrangement..

  ReplyDelete
 6. your blog is interesting and attractive..it's really useful.. :)

  ReplyDelete
 7. nice...thanks 4 de notesss

  ReplyDelete
 8. assalamualaikum.. nota bab 10 x dak pon kat sini.. saya nak guna..boleh tlg post kan x??

  ReplyDelete
 9. assalamualaikum.. nota bab 10 x dak pon dlm entry ni..bleh tlg post kan x???

  ReplyDelete
 10. bab 2 peningkatan tamadun..
  rukun iman ade 6
  1)beriman kpd Allah s.w.t
  2)beriman kpd malaikat
  3)beriman kpd kitab2
  4)beriman kpd rasul2
  5)beriman kpd hari akhirat
  6)beriman kpd qadak &qadar

  ReplyDelete
 11. awesome..tp dekat bab 2 ade yg silap sikit..rukun iman ada 6,..yberiman pada hari akhirat x ditulis =)

  ReplyDelete
 12. Thanx for the information^^

  ReplyDelete
 13. Kenapa nota ni tidak mengikuti apa yg terkandung didalam buku teks? Contohnya ciri ciri tamadun. Nota dia atas hanya menerangkan tiga sahaja.

  ReplyDelete
 14. Saya print ya.. :) untuk rujukan.. :)

  ReplyDelete